Hito koishi
hito mutsukashishi
aki no kure

(Chogo)